O sboru/historie

Činnost:

Sbor úzce spolupracuje s obcí a hlavně díky ní má také možnost využívat prostory hasičské zbrojnice. Obec zakoupila po povodních v roce 1997 pro SDH zatopenou zásahovou AVII A31, kterou využívá dodnes, disponuje motorovým čerpadlem PS 12. Historicky se stará o koňskou stříkačku, se kterou se účastní soutěží v Těšánkách popř. ji také využil jako přestrojenou za „mamuta“ na každoroční akci Srandamač na Buchlově. Sbor má 30.členů. Rok nám začíná v lednu maškarním karnevalem, stavěním a kácením máje, dále soutěží ručních koňských stříkaček v Těšánkách, okrskovou soutěží, spolupořádáním dětského dne a mezi každoročně největší akce se řadí Zbojnická noc, na kterou nám s železnou pravidelností, až na vyjímky, vždycky prší – náladu nám to však nikdy nezkazí, někdy spíše naopak a tak se snažíme, aby tradice zůstala zachována. V polovině srpna pořádáme nohejbalový turnaj, kolem nového svátku 28.9. výšlap po památkách v okolí, spolupořádáme lampionový průvod a rok zakončujeme společným zdobením stromečku. Velice rádi také podporujeme sbory v okolí.

Historie:

První písemně zaznamenaný požár vypukl v naší vesnici roku 1879 a hned poté v roce 1880 přišla 12. srpna velká povodeň. Snad i tyto události vedli k založení hasičského spolku u nás v obci dne 19. ledna 1903. Spolek založilo celkem 18. občanů. Během 1. světové války narukovalo přes 150. mužů a zbylo tedy 10. samostatných hospodářů, které doplnili staří občané až do konce roku 1918. Mezi válkami se členská základna dále rozšiřovalo a došlo také k nákupu dalšího vybavení a opravám zbrojnice. V roce 1938 bylo v pokladně 3360,- Kčs a bylo dohodnuto zakoupit přenosnou stříkačku za 2500,- Kčs a lékárničku za 600,- Kč. Během druhé světové války jsou jen strohé zápisy a do roku 1945 se neudály žádné změny. V roce 1948 sbor obdržel motorovou stříkačku, kterou léta postrádal. Do roku 1965 se sbor účastní okrskových soutěží, provádí preventivní prohlídky a tento rok také uspořádá Zbojnickou noc, která se na Stupavě koná každoročně na přelomu července a srpna až do dnešní doby. Do roku 1970 se sbor obětavě účastnil celkem 29. zaznamenaných požárů a živelních pohrom. Otázkou zůstává kolik zásahů bylo zapomenuto. V osmdesátých letech je starostou pan Havránek, funkci velitele zastává pan Doležal. V roce 2007 byl starostou zvolen pan Sedláček, velitelem jsme zvolili pana Čecha, od roku 2015 je starostou zvolen pan Doležal ml. a do velitelské funkce se vrátil pan Doležal. V červenci roku 2014 sbor oslavil své 111. výročí od založení.

Za SDH Stupava

Lubomír Doležal ml.

Starosta

Sbor dobrovolných hasičů